Způsoby řízení a synchronizace

/Obchod/Způsoby řízení a synchronizace
  • Základní popis Vysílač DCF 77 Mainflingen je nejpoužívanějším evropským systémem svého druhu. Jeho vysílání je využíváno nejen ve složitých průmyslových zařízeních, ale i v běžných výrobcích spotřebního charakteru.  Vysílač DCF 77 je umístěn v Mainflingenu, 24 km jihovýchodně od Frankfurtu nad Mohanem. Pracuje na dlouhých vlnách s frekvencí 77,5 kHz a svým výkonem 50 kW pokrývá oblast o poloměru přibližně 2000 km. Vysílač je v provozu nepřetržitě kromě druhého úterý v měsíci, kdy v ranních hodinách probíhá jeho údržba. Princip časové základny Světově uznaným normálem pro jednotku času je na základě mezinárodních dohod atomová sekunda, která je definována jako 9 192 631 770 násobek doby periody záření, která odpovídá době přechodu mezi dvěma úrovněmi hyperjemné struktury základního stavu atomu nuklidu cesia-133. Na tomto principu pracují nejpřesnější hodiny světa umístěné ve Fyzikálně Technickém Spolkovém Ústavu v Braunschweigu v SRN. Dlouhodobý koeficient přesnosti těchto atomových hodin je přibližně 10-13, což odpovídá relativní odchylce přibližně 1s za 300 000 let.
  • Základní popis Systém je tvořen 24 družicemi NOVASTAR GPS (3 slouží jako záložní) kroužícími na přesně specifikovaných oběžných drahách asi 20 tisíc km nad zemí. Družice jsou vybaveny přijímačem, vysílačem, atomovými hodinami a dalšími přístroji pro navigaci a speciální účely. Každá družice vysílá kódované informace o přesném čase, své poloze ve vesmíru a přibližné poloze ostatních družic systému. Pro příjem a zpracování vysílaných signálů byly vyvinuty speciální přijímače. Přijímače GPS Každý přijímač GPS zpracovává vysílané informace ze tří až dvanácti družic. Na jejich základě určí přesnou pozici uživatele. Součástí vysílaného signálu je časová informace ve formátu UTC (Universal Time Coordinated), ke kterému jsou vztaženy časové základny hlavních hodin a časových center. Lokální čas lze zadat přidělením časové zóny s informací o změně letního času.
  • Naprostá většina podružných analogových hodin je řízena polarizovanými impulsy, které jsou zcela odolné proti rušení. Jednotlivé hodiny jsou na podružnou linku připojeny paralelně. Maximální délka propojovacího vedení mezi hlavními a podružnými hodinami je dána pouze úbytkem napětí na vodiči a ve spojích. Podle typu a průřezu použitého vodiče lze zajistit spolehlivou funkci až do vzdálenosti několika kilometrů. Impulsy jsou podle typu linky vysílány každou minutu, půlminutu nebo sekundu. Vysílání impulsů může být zastaveno nebo naopak zrychleno za účelem nastavení hodin. Pro správnou funkci podružných hodin jsou nezbytné impulsy polarizované. Na tuto skutečnost je nutno brát ohled při instalaci. Vykazují-li podružné hodiny konstantní odchylku 1 impuls, je třeba přepólovat vstupní svorky hodinového strojku (otočit konektor). Maximální počet podružných hodin připojených na jednu impulsní linku závisí zejména na výkonových parametrech hlavních hodin. Spotřeba podružných hodin je cca 6 mA při 24 V. Doporučujeme připojení maximálně 100 podružných hodin na 1 linku.
  • Řízení sériovým kódem lze použít u inteligentních, procesorem vybavených podružných zařízení (např. digitální hodiny), které dokáží tento kód akceptovat. Výhodou sériového kódu je přenos kompletní informace o čase a datu, který probíhá vždy jedenkrát za minutu. Všechny připojené podružné hodiny se dokáží nastavit na správný čas během několika minut. Odpadají tak časové prodlevy při změně na letní čas a celková instalace systému je jednodušší. Signál o napětí 24 nebo 48 V se přenáší po dvouvodičovém vedení. Jednotlivé série vysílané každou minutu jsou navzájem polarizované. Maximální počet podružných hodin připojených na jednu kódovou linku je určen spotřebou hodin a maximální zátěží linky. Doporučujeme připojení maximálně 100 podružných hodin na 1 linku. Přenos informace je velmi odolný proti rušení a maximální přípojná délka je limitována úbytkem napětí na vedení. Podle typu a průřezu použitého vodiče lze dosáhnout přenosu informace na vzdálenost několika kilometrů.
  • Kód MOBALine se přenáší po dvouvodičovém vedení střídavým sinusovým signálem o napětí 10 až 20 V a kmitočtu 50 Hz s kombinovanou amplitudovou a frekvenční modulací. MOBALine obsahuje nejen kompletní informaci o čase a datu, ale i další údaje, využitelné například pro dálkové spínaní spotřebičů prostřednictvím vzdálených kanálových relé. Všechna koncová zařízení připojená k MOBALine jsou samostavitelná (včetně podružných analogových hodin). Výhodou MOBALine oproti předchozím standardům je současný přenos informace a napájení koncových zařízení po jediném vedení. Tento způsob napájení je možný pro energeticky méně náročná zařízení, jako jsou například podružné analogové hodiny do průměru číselníku 1 m, kanálová relé řady KR a rozhraní řady IF. Digitální hodiny a jiná zařízení s vyšší spotřebou vyžadují externí napájení.
  • Synchronizace času přes Ethernet je moderní distribuce času pro hodinové systémy, IT aplikace a řízení systémové techniky budov. Synchronizace hodinových systémů a časových serverů protokolem NTP v síti Ethernet využívá při synchronizaci času moderních technologií. Základem systému je časový NTP server synchronizovaný přijímačem GPS nebo DCF 77. Další zařízení získávají přesný čas z tohoto serveru prostřednictvím protokolu NTP (Network Time Protocol). Tím je zaručen absolutně přesný čas všech zařízení v síti.
  • Principem metropolitní sítě hodin METROpolis je centralizované řízení, dálková synchronizace, diagnostika a automatizované hlášení poruch veřejných hodin. Tak jako každé jiné technické zařízení, ani hodiny nejsou za všech okolností odolné poruchám. V síti METROpolis je však nastalá nebo hrozící závada okamžitě detekována a informace je předána správnímu a servisnímu personálu. Porucha hodin zapojených do sítě METROpolis tak může být odstraněna podstatně rychleji, než v dohledových systémech založených na periodických kontrolách a hlášeních nespokojených občanů. Nezbytný servisní zásah může být vykonán dokonce ještě dříve, než se o závadě dozví první uživatel - občan metropole. Cílem systému METROpolis je zabezpečit maximální možnou přesnost a spolehlivost sítě veřejných a věžních hodin. Jedná se o unikátní systém, k jehož vybudování přispěl rozmach a dostupnost moderních komunikačních technologií. METROpolis je službou, kterou si obyvatelé měst zaslouží.
  • Nová technologie distribuce času nabízí vysokou flexibilitu při realizaci nových systémů rozvodu času nebo snadné rozšíření stávajících systémů, bez nutnosti kabeláže. Moderní rádiem řízený systém distribuce času je založen na vysílání časového signálu (868 MHz) ke koncovým zařízením (např. hodinám). Koncová zařízení jsou vybavena hodinovým strojkem WTD nebo speciálním přijímacím WTD modulem. WTD vysílač lze synchronizovat buď standardními hlavními hodinami, NTP časovými servery nebo přímo přijímači GPS či DCF 77. Jedná se o jednoduché a ekonomické řešení jednotného času s univerzálním využitím. U současných, běžných instalací bezdrátový systém umožňuje rozšíření a zdokonalení hodinových systémů v budovách i venkovních prostorech. Možnost použití pro neomezené množství podružných hodin v dosahu vysílače WTD.
  • Hodiny MOBATIME podporují i další přenosové standardy, jako jsou např. IRIG-B, IRIG-E, AFNOR NFS 87-500, RS 422/485, EBU/SMPTE, DCF-FSK, LON a další. V naší oblasti se ale používají jen ojediněle. Informace k těmto ostatním systémům Vám rádi sdělíme na požádání.