Obchodní podmínky

Obchodní podmínky č. 151130 společnosti ELEKON, s.r.o.,

IC 60726890, se sídlem Vyškov – Vyškov-Město, Brněnská 364/17, PSČ 682 01
ve smyslu ust. § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „OZ“)

1. Úvodní ustanovení

1.1. Těmito Dodacími a platebními podmínkami (OP) se řídí smluvní vztahy mezi společností ELEKON, s.r.o. (dále jen „dodavatel“) a odběrateli, kteří s dodavatelem vstupují do smluvních vztahů specifikovaných čl. 3 těchto OP, v nichž dodavatel vystupuje jako prodávající, resp. zhotovitel, a odběratel jako kupující, resp. objednatel, a to prostřednictvím internetového obchodu dodavatele umístěného na internetové adrese www.mobatime.cz
.2. Pro smluvní vztahy mezi dodavatelem a odběratelem platí příslušná ustanovení OZ, dále právní předpisy o ochraně spotřebitele, smlouva či potvrzená objednávka zakládající jejich smluvní vztah a tyto OP. Případná odchylná ujednání ve smlouvě či objednávce mají přednost před zněním těchto OP (§ 1751 odst. 1 OZ).
1.3. Znění těchto OP může dodavatel měnit či doplňovat; tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění OP.

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1. Veškerá prezentace zboží nabízeného dodavatelem, která je součástí internetového obchodu dodavatel, je informativního charakteru a dodavatel není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732, odst. 2 OZ se nepoužije.
2.2. Internetový obchod dodavatele obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v rámci internetového obchodu dodavatele.
2.3. Internetový obchod obsahuje rovněž informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v rámci internetového obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
2.4. Smlouva mezi dodavatelem a odběratelem je uzavřena potvrzením objednávky učiněné odběratelem ze strany dodavatele. Objednávku odběratel činí prostřednictvím objednávkového formuláře v rámci internetového obchodu dodavatele, a to vyplněním následujících povinných údajů:
– identifikace odběratele (jméno a příjmení, datum narození/IČ, popř. DIČ, adresa bydliště/sídla, e-mailová adresa a telefonický kontakt)
– údaje o objednávaném zboží (prostřednictvím funkce „vložit do košíku“ v rámci internetového obchodu dodavatele)
– údaje o způsobu úhrady ceny zboží a zvoleném způsobu dodání zboží (informace o nákladech spojených s dodáním zboží jsou odběrateli sděleny v rámci objednávkového formuláře v průběhu činění objednávky)
2.5. Dodavatel objednávku učiněnou odběratelem bez zbytečného odkladu potvrdí prostřednictvím e-mailové zprávy na zadanou e-mailovou adresu odběratele; v případě, že z jakýchkoli důvodů není dodavatel schopen objednávku odběratele částečně nebo zcela splnit, informuje o tomto odběratele bez zbytečného odkladu rovněž prostřednictvím e-mailové zprávy. V případě, že tato informace ze strany dodavatele má povahu pozměněného návrhu na uzavření kupní smlouvy, považuje se kupní smlouva za uzavřenou až následným potvrzením ze strany odběratele učiněným prostřednictvím e-mailu, faxu nebo telefonu.
2.6. Odběratel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé odběrateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí odběratel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3. Cena, platební podmínky
3.1. Cenu zboží a příp. náklady spojené s dodáním zboží dle smlouvy uzavřené v souladu s čl. 2 těchto OP může odběratel uhradit následujícími způsoby:
• v hotovosti při převzetí zboží v provozovně dodavatele
• v hotovosti při převzetí zboží zaslaného na dobírku (náklady s tímto způsobem platby činí 30,- Kč bez DPH)
• bezhotovostním převodem (platba předem) na bankovní účet dodavatele č. 110848731/0100 vedený u KB Vyškov
(odběratel je povinen identifikovat platbu přiděleným variabilním symbolem). V případě, že cena za zboží nebude uhrazena do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy, smlouva mezi dodavatelem a odběratelem se automaticky ruší.
• bezhotovostním převodem (platba po dodání zboží na bankovní účet dodavatele č. 110848731/0100 vedený u KB Vyškov (odběratel je povinen identifikovat platbu přiděleným variabilním symbolem). Tato varianta úhrady zboží je možná pouze u stálých odběratelů po povolení obchodním oddělením dodavatele.
3.2. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je cena za zboží splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby předem je cena za zboží splatná do 7 dnů od uzavření smlouvy. V případě bezhotovostní platby po dodání zboží je cena za zboží splatná do 30 dnů ode dne odeslání zboží. Uhrazením ceny za zboží se v případě bezhotovostní platby rozumí připsání celé částky ceny včetně nákladů spojených s dodáním zboží na účet dodavatele.
3.3. Dodavatel vystaví na cenu za zboží a náklady spojené s dodáním zboží odběrateli daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví dodavatel odběrateli po úplném uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na e-mailovou adresu zadanou odběratelem při odesílání objednávky.

4. Odstoupení od smlouvy
4.1. Odběratel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
– o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
– o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli dodavatele,
– o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání odběratele nebo pro jeho osobu
– o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
– o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které odběratel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
– o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
– o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
– o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem odběratele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a dodavatel před uzavřením smlouvy sdělil odběrateli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
4.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 4.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má odběratel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být dodavateli odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
4.3. Pro odstoupení od kupní smlouvy může odběratel využit vzorový formulář poskytovaný dodavatelem ke stažení zde, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může odběratel zasílat na adresu provozovny nebo sídla dodavatele.
4.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být dodavateli vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy dodavateli. Odstoupí-li odběratel od kupní smlouvy, nese odběratel náklady spojené s navrácením zboží dodavateli, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
4.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek vrátí dodavatel peněžní prostředky přijaté od odběratele do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy odběratelem, a to stejným způsobem, jakým je dodavatel od odběratele přijal. Dodavatel je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté odběratelem již při vrácení zboží odběratelem či jiným způsobem, pokud s tím odběratel bude souhlasit a nevzniknou tím odběrateli další náklady. Odstoupí-li odběratel od kupní smlouvy, dodavatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky odběrateli dříve, než mu odběratel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží dodavateli odeslal.
4.6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je dodavatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku odběrateli na vrácení ceny za zboží.
4.7. Do doby převzetí zboží odběratelem je dodavatel oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí dodavatel odběrateli cenu za zboží bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený odběratelem.
4.8. Je-li společně se zbožím poskytnut odběrateli dárek, je darovací smlouva mezi dodavatelem a odběratelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy odběratelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a odběratel je povinen spolu se zbožím dodavateli vrátit i poskytnutý dárek.

5. Přeprava a dodání zboží
5.1. Odběratel je oprávněn zvolit mezi následujícími způsoby přepravy a dodání zboží:
– osobní vyzvednutí v provozovně dodavatele na adrese Vyškov, Brněnská 364/17 (zdarma)
– dodání prostřednictvím přepravní služby PPL (náklady na dodání zboží ve výši 150,- Kč bez DPH)
– dodání prostřednictvím přepravní služby PPL u docházkových hodin a časového razítka (zdarma)
– dodání, instalace a uvedení do provozu u cloudového systému iTA zdarma (zákazník provede přípravu na montáž podle   pokynu technické podpory)
5.2. V případě, že je na základě zvláštního požadavku odběratele dohodnut jiný způsob dodání a přepravy, nese odběratel riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
5.3. Je-li dodavatel dle uzavřené smlouvy povinen dodat zboží na místo určené odběratelem v objednávce, je odběratel povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně odběratele nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je odběratel povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
5.4. Při převzetí zboží od přepravce je odběratel povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí odběratel zásilku od přepravce převzít.
5.5. Dodavatel odešle, popř. připraví k převzetí odběratelem objednané zboží do 3 pracovních dnů ode dne, kdy byla mezi dodavatelem a odběratelem uzavřena smlouva, pokud byla objednávka odběratelem učiněna do 12 hodin předmětného pracovního dne; při objednávce učiněné později do 3 pracovních dnů od pracovního dne následujícího. V případě, že byl odběratelem zvolen způsob platby bankovním převodem, odešle dodavatel zboží do 3 pracovních dnů ode dne uhrazení ceny za zboží. V případě využití cloudového systému iTA bude zboží odběrateli dodáno ve lhůtě 1-2 týdny (doprava a instalace jsou v tomto případě poskytovány zdarma (s možností popisku) ).

6. Práva z vadného plnění
6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
6.2. Dodavatel odpovídá za to, že dodávka bude dodána v množství a v dalších specifikacích uvedených v zakázce. Drobné vady či nedodělky, které nebrání užívání předmětu zakázky ke sjednanému účelu, nemají vliv na povinnost odběratele zakázku převzít.
6.3. Dodavatel přejímá za dodávku záruku v rozsahu záruční lhůty a za daných záručních podmínek (viz faktura, která slouží jako záruční list).
6.4. Dodavatel odpovídá odběrateli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména dodavatel odpovídá odběrateli, že v době, kdy odběratel zboží převzal:
– má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které dodavatel nebo výrobce popsal nebo které odběratel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
– se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití dodavatel uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
– zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
– je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
– zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
6.5. Ustanovení uvedená v čl. 6.4. OP se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí odběratelem, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
6.6. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
6.7. Vady je odběratel povinen reklamovat písemně a bez zbytečného odkladu v záruční době, a to emailem obsahujícím řádný popis reklamované vady adresovaným na e-mailovou adresu: elekon@mobatime.cz.
6.8. Nárok na provedení záruční opravy zaniká v případě, že nejsou vypořádány veškeré závazky odběratele k dodavateli tak, jak se odběratel zavázal. Záruka se dále nevztahuje na vady vzniklé nesprávnou manipulací s předmětem zakázky nebo neodborným zásahem odběratele či třetí osoby.

7. Další práva a povinnosti smluvních stran
7.1. Odběratel nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé ceny za zboží.
7.2. Dodavatel není ve vztahu k odběrateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
7.3. Odběratel tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
7.4. Oznámení týkající se vztahů dodavatele a odběratele, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného odběratelem, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení odběratelem ve lhůtě pro odstoupení odesláno.
7.5. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

8. Ochrana osobních údajů
8.1. Ochrana osobních údajů odběratele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
8.2. Odběratel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
8.3. Odběratel souhlasí se zpracováním osobních údajů dodavatelem, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Nezvolí-li odběratel jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů dodavatelem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení odběratelem. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
8.4. Odběratel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat dodavatele o změně ve svých osobních údajích.
8.5. Zpracováním osobních údajů odběratele může dodavatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.
8.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
8.7. Odběratel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
8.8. Požádá-li odběratel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu dodavatel povinen tuto informaci předat. Dodavatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9. Závěrečná ustanovení
9.1. Dodavatel i odběratel se zavazují dodržovat povinnosti uvedené v těchto OP. Tento svůj závazek stvrdí učiněním příslušné objednávky, jichž jsou tyto OP nedílnou součástí.
9.2. Pokud vztah založený smlouvou mezi dodavatelem a odběratelem obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
9.2. Případná neplatnost některého ujednání smlouvy nemá za následek neplatnost celé smlouvy.
9.3.Kontaktní údaje dodavatele: adresa pro doručování: Brněnská 364/17, 682 01 Vyškov, adresa pro elektronickou poštu: elekon@mobatime.cz, telefon: 517 302 000